مقاله مشخصات فنی عمومی ساختمان 3500 تومان

مقاله مشخصات فنی عمومی ساختمان

بازدید از زمین و ریشه کنی : قبل از شروع هر عملیات ساختمان باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله ی آن نسبت به خیابان و چگونگی دسترسی به خیابان اصلی و عبور و مرور ماشین آلات حمل مصالح و [...]

مشاهده و خرید