معماري پُلها در شهرهاي مختلف 2500 تومان

معماري پُلها در شهرهاي مختلف

در ارتباط با شهرهائي كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمي در حيات آنها داشته است پل مطرح مي شود.اصفهان شهري در كنار رودخانه ي زاينده رود به همراه موقعيت خاص خويش در منطقه پر عبور [...]

مشاهده و خرید