پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان 19000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان علوم اجتماعی جامعه شناسی ( مطالعه موردی زنان شهرستان …… ) چکیده: مشارکت سیاسی یکی از معیار [...]

مشاهده و خرید