مقاله مفهوم دیه جبران خسارت 6000 تومان

مقاله مفهوم دیه جبران خسارت

مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن ب) سوالات ج) فرضيات د) سابقة پژوهش ه) روش تحقيق و) محدوديت‌ها ز ) خلاصه و چكيده ح) عبارات اختصاري بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش) فصل اول: [...]

مشاهده و خرید