ساختار سرمايه و كارآيي شركت 2500 تومان

ساختار سرمايه و كارآيي شركت

ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداري خلاصه تئوري حاكميت شركت پيش بيني مي كند كه قدرت نفوذ، هزينه هاي عامل را تحت تأثير قرار ميدهد و به اين [...]

مشاهده و خرید