پروژه مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی 8500 تومان

پروژه مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی

مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش چكيده اين مقاله ، مقايسه اي از رويكردهاي مدل سازي تصميم را ارائه مي كند . تصميم مدل سازي شده ، موضوعي است كه [...]

مشاهده و خرید