نحوه درمان حواس پرتی دانش اموز 2200 تومان

نحوه درمان حواس پرتی دانش اموز

چکیده معلمان بیشترین وقت را برای تماس با دانش آموزان ، مشاهده آنان و کمک به جریان رشد و تکامل آنه در اختیار دارند. معلم باید در روابط با شاگردان از اصول حسنه انسانی آگاه باشد و آنها را به کار [...]

مشاهده و خرید