پایان نامه اطمینان بخشی سیستم توزیع 6200 تومان

پایان نامه اطمینان بخشی سیستم توزیع

مفاهيم كلي خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سيستم توزيع را بر هر دليلي خروج آن مؤلفه مي گويند. خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه اي بصورت عمدي و با برنامي قبلي را خروج با برنامة آن مؤلفه مي [...]

مشاهده و خرید