مديريت در بازار جهاني و اقتصاد 4800 تومان

مديريت در بازار جهاني و اقتصاد

مقدمه امروزه كشورهاي جهان در زمينه صنعتي ، توليدي و بازرگاني چنان به همديگر پيوند يافته و اثر پذير شده اند ، كه هيچ كشوري نمي تواند برون از چارچوبه شيوه هاي پيشرفته مديريت ، كه جنبه  استراتژيك [...]

مشاهده و خرید