دانلود مقاله بررسی ویژگی های مولفه معلم به عنوان راهنما در سند تحول بنیادین 3600 تومان

دانلود مقاله بررسی ویژگی های مولفه معلم به عنوان راهنما در سند تحول بنیادین

رشته تحصیلی: دبیری زبان و ادبیات فارسی موضوع تحقیق: بررسی ویژگی های مولفه معلم به عنوان راهنما در سند تحول بنیادین     چکیده: بعد از معرفی مولفه توسط استاد ذهنم به شدت درگیر بود که چه مولفه ای را [...]

مشاهده و خرید