مقاله تصویر برداری با امواج میلیمتری در شرایط جوی مانند مه و ابر و طوفانهای شنی : 5000 تومان

مقاله تصویر برداری با امواج میلیمتری در شرایط جوی مانند مه و ابر و طوفانهای شنی :

مقدمه سمینار تصویر برداری با امواج میلیمتری در شرایط جوی مانند مه و ابر و طوفانهای شنی : تصویر برداری با امواج میلیمتری غیر فعال یک روش ایجاد تصویر بوسیله آشکار سازی غیر فعال از موج میلیمتری که [...]

مشاهده و خرید