دانلود مقاله ریشه های معماری معدن 2000 تومان

دانلود مقاله ریشه های معماری معدن

ريشه های معماری مدرن آنچه در پيش روست تاريخ معماری مدرن نيست، بلكه نگره‌ای نظريه پردارانه است و تلاشی را برای توصيف اينكه معماری مدرن درباره چيست به دست می دهد.  آنچه ممكن است تا حدّی متظاهرانه [...]

مشاهده و خرید