اقدام پژوهی توجه به نیاز ها و پیشرفت های تحصیلی دانش اموزان 4800 تومان

اقدام پژوهی توجه به نیاز ها و پیشرفت های تحصیلی دانش اموزان

مدیریت نوین امروز تاکید بسیار بر رفتار مدیر دارد به گونه ای که هر اندازه مدیر رفتار خود را با زیر دستان انطباق دهد سازمانی پویاتر و موفق تر خواهد داشت. توجه به چگونگی اتخاذ سبک مدیرریت در برخورد [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونگی تقویت بهداشت مدرسه بوسیله دانش اموزان 2500 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تقویت بهداشت مدرسه بوسیله دانش اموزان

چکیده مقدمه: تعلیم و تربیت در شرایط ایمن و بهداشتی موجب افزایش تمرکز ،اشتیاق و دقت در یادگیری می شود لذا دانش بهداشتی باید از آوان کودکی آموخته شود.در این راستا هر کونه اقدام به منظور تامین سلامت [...]

مشاهده و خرید