اقدام پژوهی چگونه می توانیم به شادابی و محوطه بازی و بچه ها کمک کنیم 1950 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانیم به شادابی و محوطه بازی و بچه ها کمک کنیم

مقدمه هرساله با هزینه سنگینی که از طرف اولیاء آموزشگاه در رابطه با فضا سازی و محیطی سالم آرام و آراسته برای مطالعه و ورزش دانش آموزان صرف می شود. اما باز متاسفانه مشاهده می شود که دانش آموزان از [...]

مشاهده و خرید