اقدام پژوهی مطالعه و کتابخوانی 2500 تومان

اقدام پژوهی مطالعه و کتابخوانی

یکی از ضرورت های نظام آموزشی، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش آموزان است. یک راه برای دستیابی به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ویادگیری است. دو عنصر [...]

مشاهده و خرید