اقدام پژوهی چگونه میتوان علاقه دانش اموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد 1500 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوان علاقه دانش اموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد

فهرست مطالب مقدمه    ۳ مسئله    ۴ گردآوری اطلاعات از وضع موجود(شواهد۱)    ۵ ۳- راههای پیشنهادی    ۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۶ انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها    ۶ ۱-پرسش و پاسخ [...]

مشاهده و خرید