اقدام پژوهی جلوگیری از افت زبان و ادبیات با راهکارهای مدرسه محوری 2500 تومان

اقدام پژوهی جلوگیری از افت زبان و ادبیات با راهکارهای مدرسه محوری

مقدمه امروزه بدون شک توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت مهمترین  عامل پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و افتصادی جامعه است .تعلیم و تربیت عهده دار ایجاد زمینه مناسب جهت تسهیل وتوسعه استعدادها و توانایی های [...]

مشاهده و خرید