افزایش ظرفیت در سیستم هایMIMO 3200 تومان

افزایش ظرفیت در سیستم هایMIMO

مقدمه ظرفیت سیستم های MIMOموضوع اصلی تحقیقات مخابراتی  بیسیم ها در دهه اخیر بوده است. هم فوسینی و هم تلاتر نشان داده اند که برای کانال های i.i.d ظرفیت سیستم های MIMOبه صورت خطی فرضیبا تعداد انتن [...]

مشاهده و خرید