نقش سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره‌ تامين 2000 تومان

نقش سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره‌ تامين

چكيده رويكرد جديدي كه در سالهاي اخي بر ميديريت عمليات حاكم شده، رويكود مديريت زنجيره تامين (SCM) است. زنجيره تامين شبكه اي از تسهيلات و مراكز توزيع است كه وظايف تهيه و تدارك مواد خام، تبديل آن به [...]

مشاهده و خرید