مقاله اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي 5000 تومان

مقاله اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي

مقدمه سمینار اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي : متامتريال هاي الكترومغناطيسي(MTMs) به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر باخواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي [...]

مشاهده و خرید