اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي 4200 تومان

اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي

مقدمه به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر با (MTMs) متامتريال هاي الكترومغناطيسي خواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي شوند، تعريف مي شوند. يك ساختار همگن موثر ساختاري از MTM خيلي كوچكتر از [...]

مشاهده و خرید