مقاله حسابداری کنترل داخلی 6500 تومان

مقاله حسابداری کنترل داخلی

هر كارمند توسط ديگري كنترل و تكميل و طوري انجام شود كه كار در هر مرحله مسئولي مشخص داشته باشد البته اجرا و تقسيم كار در چنين موسسه يا شركت مستلزم داشتن يك سازمان صحيح است كه وظايف ومسئوليت ها و [...]

مشاهده و خرید