اصول و فنون کلاسداری 2500 تومان

اصول و فنون کلاسداری

اصول و فنون کلاسداری قبل از  رسیدن به اصل موضوع مقداری از ارزش (خصوصیات) معلم ذکر گردد. معلم سبب نزدیک برای حیات روحانی متعلم و افاضه صورت انسانیت حقیقی به اوست  , همچنانکه پدر سبب حیات جسمانی و [...]

مشاهده و خرید