پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي سال سوم دبيرستان 4700 تومان

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي سال سوم دبيرستان

واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعاليتهاي كلاسي متفاوت است. اين واكنش در برخي با اشتياق ، در برخي با اكراه و در برخي با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژي كه دانش آموزان بكار مي‌گيرند، [...]

مشاهده و خرید