کارآفرینی بسته بندی و توزیع محصول 5000 تومان

کارآفرینی بسته بندی و توزیع محصول

۱) معرفي محصول آب معدني ، محصول بسته بندي شده آب گوارا قابل شربي است با ويژگيهاي فيزيكي شيميايي ميكروبيولوژي تعريف شده كه مستقيما از چشمه و يا نقاط حفر شده از طبقات زيرزميني بدست مي آيد داراي [...]

مشاهده و خرید