پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر 2900 تومان

پروژه کارآفرینی پرورش اردک مادر

پروتئين ها حدود ۸ تا ۱۰ درصد جيره روزانه را از نظر مقدار کالري فراهم مي آورند. پروتئين ماده اساسي ساختمان بدن است و براي کارکرد اعضاي مختلف،تشکيل آنزيم ها و آنتي کور ها و ترميم بافت ها ضرورت [...]

مشاهده و خرید