اقدام پژوهی :چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم 2000 تومان

اقدام پژوهی :چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

مقدمه ای کاش می توانستیم مفاهیم گفتاری ونوشتاری خودراآن چنان تعریف کنیم که مخاطبان ماازگفته هاونوشته های ما،همان برداشت راکنندکه مطلوب ماست! شایدبرای همین است که می گویندکردارگویاترازگفتاراست! [...]

مشاهده و خرید