اقدام پژوهی چگونه می توانیم عادت های صحیح بهداشتی را در دانش اموزان تقویت کنیم 1800 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانیم عادت های صحیح بهداشتی را در دانش اموزان تقویت کنیم

مقدمه:توصيف وضعيت موجود در طول سالهای تدریس در واحد بهداشت کلاس دوم وبحث مربوط به عادت های صحیح بهداشتی وقتی از دانش آموزان می پرسیدم چه تعداد از آنها بطور مرتب و حداقل یک بار در هفته مسواک می [...]

مشاهده و خرید