چگونه توانستم رفتار های نامطلوب دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمايم 1200 تومان

چگونه توانستم رفتار های نامطلوب دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمايم

مقدمه : رفتار های نامطلوب دانش آموزان ، یکی از مسائلی است که معمولاً معلمان با آن مواجه هستند . یکی از عوامل بازدارنده در امر تحصیل ، رفتار های نامطلوب می باشد . معلّمان در برابر رفتار های [...]

مشاهده و خرید