مقاله تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی 5000 تومان

مقاله تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی

مقدمه سمینار تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی : شبکه های عصبی مصنوعی که در واقع الگوبرداری شده از شبکه های عصبی طبیعی هستند کاربردهای زیادی در حل مسائل گوناگون دارند. در این سمینار سعی بر آن است تا [...]

مشاهده و خرید