چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان آموزشگاه عفاف تقویت نمایم ؟ 2000 تومان

چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان آموزشگاه عفاف تقویت نمایم ؟

برای آموزش دین به دانش آموزان اولین چیزی که باید مد نظر داشت و نسبت به آن آگاهی پیدا کرد شناخت روحیات و ویژگیهای آنان و همچنین شناخت مراحل رشد آنهاست . باید توجه داشت که وجود گرایش دینی در دانش [...]

مشاهده و خرید