افعال عربی هفتم تا نهم به تفکیک 2000 تومان

افعال عربی هفتم تا نهم به تفکیک

برای طراحی آزمون های عربی مخصوصا آزمون های مفهومی گاهی لازم می شود که کل کتاب ها به دنبال یک فعل یا مصدر یا جمع مکسر بگردیم که در کدام درس آمده است و در این فایل همه افعال به صورت پایه به پایه و [...]

مشاهده و خرید