مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال 3400 تومان

مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال

مقاله حسابداری توزيع پوآسون و نرمال بصورت فایل ورد word آمار و احتمالات مهندسي (گروه فني) *** توزيع پواسن متغيرهاي تصادفي دو جمله اي و فراهندسي ،‌موفقيت ها را در يك نمونه گيري تعيين مي كند. ممكن [...]

مشاهده و خرید