مقاله آشنایی با IPV6 6000 تومان

مقاله آشنایی با IPV6

مقدمه سمینار آشنایی با IPV6 : با اين تصميم كه اينترنت بطورجدي نياز به ظرفيت و فضاي آدرس دهي بالايي دارد گروه معماري اينترنت سه پيشنهاد اصلي در اين زمينه ارائه نمود. اولين پيشنهاد تحت عنوانTUBA [...]

مشاهده و خرید