آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها 4500 تومان

آشنایی با ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها

١ چکیده: يکي از روش هاي نوين توليد جريان الکتريسيته که بر اساس ويژگي هاي حالت چهارم ماده طراحي شده است. اين مولدها داراي قسمت مکانيکي متحرک نيستند و به همين دليل در MHD است مولدهاي ها تبديل MHD [...]

مشاهده و خرید