ولویتسچیا گیاهی بدون نیاز به آب !

ولویتسچیا گیاهی است که در طول سال می تواند تنها با ۵ سانتی متر آب زندگی کند او آب سالانه مورد نیاز خودش را از رطوبت های هوا دریافت می کند و عمر این گیاه عجیب ۲ هزار سال است .   ولویتسچیا گیاه از بازدانگان و ازشاخه گنتوفیتا می باشد که برخی از صفات […]