پروژه تحقيقاتي دوره کارشناسي خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده 6800 تومان

پروژه تحقيقاتي دوره کارشناسي خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده

چکيده خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني [...]

مشاهده و خرید
معماري پُلها در شهرهاي مختلف 2500 تومان

معماري پُلها در شهرهاي مختلف

در ارتباط با شهرهائي كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمي در حيات آنها داشته است پل مطرح مي شود.اصفهان شهري در كنار رودخانه ي زاينده رود به همراه موقعيت خاص خويش در منطقه پر عبور [...]

مشاهده و خرید