مقاله آرايه هاي ميكروفني 8000 تومان

مقاله آرايه هاي ميكروفني

مقدمه سمینار آرايه هاي ميكروفني :   مسئله بهبود سيگنال گفتار دريافت شده توسط آرايه ميكروفني تمركز دارد. براي كاربردهاي مختلف ، شامل تعامل انسان – كامپيوتر و تلفن دست آزاد است كه هدف [...]

مشاهده و خرید