پایان نامه بررسي روش ساخت و تعيين ميزان تبديل و گزينش پذيري کاتاليست 7400 تومان

پایان نامه بررسي روش ساخت و تعيين ميزان تبديل و گزينش پذيري کاتاليست

موضوع پايان نامه: بررسي روش ساخت و تعيين ميزان تبديل و گزينش پذيري کاتاليست کبالت بر پاية گاما الومينا در فرآيند فيشر- تروپش چکيده: دراين تحقيق، بررسي روشهاي مختلف ساخت کاتاليست و همچنين بررسي [...]

مشاهده و خرید