جزوه فیزیک پایه ۱ (مکانیک) رایگان

جزوه فیزیک پایه ۱ (مکانیک)

فیزیک۱:فصل اول ۱ )یکاها: الف ) یکاهای اصلی : همه کمیت های اصلی را می توان در حسب یه مبنای جرم ،طول و زمان بیان کرد. یکای  کمیت های اصلی به ترتیب کیلو گرم (kg)،متر (m )،ثانیه (s)می باشد.

مشاهده و خرید