چگونه توانستم اولیای دانش آموزان را به کمک های داوطلبانه مردمی تشویق نمایم 1900 تومان

چگونه توانستم اولیای دانش آموزان را به کمک های داوطلبانه مردمی تشویق نمایم

مقدمه نياز به پيوند و تعلق و خصلت اجتماعي بودن مستلزم مشارکت در زندگي و کارهاست. انسان يک موجود اجتماعي است، در خانواده به دنيا مي‌آيد، رشد مي‌کند و با انسان‌ها زندگي مي‌کند، در اجتماع کار مي‌کند [...]

مشاهده و خرید