کهن ترین شطرنج دنیا شطرنج پارسی در نیویورک

ازکهن ترین شطرنجهای جهان شطرنج نیشابوری متعلق به سده دوازدهم میلادی یعنی۹۰۰سال پیش است،این مجموعه کهPersian Chess
یا شطرنج پارسی نامیده میشود در موزه متروپولیتن نیویورک آمریکا قراردارد.

پاسخ دهید