کارخانه خراب شده سوریه در پایتخت ۵ کجاست؟

شاید شماهم از دسته افرادی باشید که  پرسیده اید کارخانه خراب شده در سریال تلویزیونی پایتخت پنج به عنوان کارخانه از کارافتاده در سوریه معرفی شده کجاست؟

و البته جالب است که بدانید کارخانه های تعطیل شده شهر ری است .

پاسخ دهید