نیروگاه خورشیدی روی اب دریا در چین

چین به دلیل کمبود فضای خاکی پنل‌های خورشیدی را روی دریا قرار داده
درحالیکه یک سوﻡ خاک ایران بیابان است و اگر به پنل‌هاﻯ خورشیدی مجهز شود می‌تواند انرژی تمام مردﻡ دنیا را تامین کند.

پاسخ دهید