مراسم شستشوی پای والدین

مراسم شستشوی پای والدین توسط دانش آموزان در مدارس کره جنوبی و ژاپن

تصویری از اجرای مراسم شستشوی پای والدین
توسط دانش آموزان

در مدارس کره جنوبی و ژاپن
تربیت،فرهنگ وارزشهای اجتماعی
مقدم بر آموزش است!

واین یکی از دلایلی هست
در پیشرفت روز افزون این دو کشور

پاسخ دهید