روستای طلاق آشتی کجاست؟

در یک روستا در رومانی اتاقی بنام “طلاق آشتی” وجودداشت. زوجهایی که قصد طلاق داشتند به اجبار باید دو هفته تمام در این اتاق را با همسر خود زندگی می کردند و درآن از ۱صندلی ۱قاشق و ۱بشقاب و… بصورت مشترک استفاده میکردند.

طی ۳۰۰سال تنها ۱ طلاق دراین روستا ثبت شد! که از عجایب این مکان بخصوص است .

هیچ کس آنقدر بد نیست که نشود او را تحمل کرد .

1 نظر

پاسخ دهید